Disclaimer

Ondanks de goede en continue zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Aanvullingen en aanpassingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Niets van deze website mag, in welke vorm dan ook, worden gebruikt, gekopieerd, opgeslagen, gedistribueerd en anders geëxploiteerd zonder toestemming van Surfkids B.V.

Surfkids BV kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Surfkids BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website, of met de tijdelijke onmogelijkheid haar website te kunnen raadplegen. Surfkids BV is tevens niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen.

Persoonlijke informatie
U kunt de website van Surfkids BV gebruiken/bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat Surfkids BV voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld naam en telefoonnummer. Als u besluit die persoonlijke informatie te verstrekken – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – geschiedt dat op geheel vrijwillige basis. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Surfkids BV om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Surfkids BV, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Surfkids BV beveiligt het gegevenstransport door middel van het SSL protocol.

Links naar andere sites
Op de website van Surfkids BV kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Surfkids BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Surfkids BV, Handelsregister Groningen 69986789